Sammio

Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä | 13. - 14.9.2018 | Helsinki

Uusi ISO 45001:2018 tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, aktivoi voimakkaasti johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaaan turvallisuustoimintaa, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyden parantamiseen, työn tehokkuuden kehittämiseen ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten hallintaan. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden kuulemisessa ja osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen. Uusi standardi ottaa myös käyttöön käsitteen “kulttuuri”, jota kehittämällä varmistetaan saavutettavien tulosten pysyvyyttä.

Koulutus antaa osallistujille kiteytettynä kattavat tiedot ja monipuolisen työkalusetin lomakepohjineen ja lukuisine esimerkkeineen ISO 45001:2018 standardin mukaisen TTT-johtamisjärjestelmän (TTT; turvallisuus, terveys, työhyvinvointi) rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutus sisältää pohjustuksia ja kytkentöjä suomalaisiin laki- ja viranomaisvaatimuksiin, kouluttajan kokemuksiin vuosien varrelta ja runsaasti ryhmätyöharjoitteita, joista osallistujat saavat vielä lisäkokemuksia toinen toisiltaan.

Koulutuksen päiväohjelma

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamu- ja iltapäivällä.

1. päivä 13.6.2018

8.45

Aamukahvit ja ilmoittautuminen

9.00

Päivän avaus

 • Esittäytyminen  
 • Ohjelma ja tavoitteet , koulutuksen rakenne 
 • TTT-johtamisjärjestelmän rakenne ja rakentamisen vaiheet  
 • SUUNNITTELE, TOTEUTA, ARVIOI,  

PARANNA vaiheisiin liittyviä harjoitteita, työpohjia, esimerkkejä 

9.20

SUUNNITTELE: 

 1. Pohditaan tahtotilaa – miksi organisaatio haluaa sitoutua TTT-johtamisjärjestelmään 
 2. Pohditaan kuka nimetään johtoryhmästä TTT-projektin ”kummihenkilöksi” ja valvojaksi 
 3. Pohditaan ketkä nimetään TTT-projektiryhmään ja ohjausryhmään (voi olla johtoryhmä tai erillinen sovittu ohjausryhmä) ja TTT-projektipäälliköksi. Projektiryhmän kokoontuminen, ohjausryhmän kokoontumine, projektisuunnitelmapohja, projektin itsensä riskejä 
 4. Mietitään millainen koulutus on tarpeen projekti- ja ohjausryhmälle sekä miten ja milloin koko henkilöstön koulutukset tulisisuorittaa (tarkennetaan toisen päivän lopussa kun kokonaisuus on hahmottunut (riippuu lähtötilanteesta organisaatiossa, turvallisuustoiminnan valmiuksista)
 5. Pohditaan ja ymmärretään ja tunnistetaan organisaatio ja sen ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö, mukaan lukien sidosryhmien tarpeet ja odotukset (ks. kohta ISO 45001:2018) 
 6. Määritetään TTT-johtamijärjestelmän soveltamisalaa (ks. kohta 4.3 ml. 4.4)  
 7. Laaditaan tai hyödynnetään organisaation prosessikarttaa TTT-järjestelmän rakentamisessa; miten viedä TTT-asiat prosesseihin 
 8. Keskustellaan ja sovitaan esimerkkejä ylimmän johdon johtajuutta ja sitoutumista osoittavista periaatteista (ks. kohta 5.1) 
 9. Hahmotetaan mitä asioita turvallisuuspolitiikassa pitää ilmeta standardin vaatimana (ks. kohta 5.2) 
 10. Pohditana ja osoitetaan vastuut ja valtuudet olennaisille rooleillee ml. toimialakohtaiset laki- ja viranomaisvaatimusten edellyttäminen vastuineen (ks. kohta 5.3) 
 11. Tarkistetaan nykyiset henkilöstön kuulemis- ja osallistamis menettelyt sekä lakisääteiset yhteistoimintamenettelyt, tarvittaessasuunnitellaan kuulemisen ja osallistamisen lisätapoja (kohta 5.4) 
 12. Keskustellaan eri tapoja  miten henkilökunta voi helposti päästä TTT-informaatioon 
 13. Tunnistetaan ja määritetään ISO 45001:2018 edellyttämät muut prosessit kuin organisaation liiketoimintaprosessit kuten esim. riskien ja kehittämismahdollisuuksien tunnistamis- ja määrittämisprosessi,  riskeihin ja kehittämismahdollisuuksiin littyvien toimepiteiden määrittely- ja seurantaprosessi, TTT-tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamis- ja seurantaprosessi, muutosten hallintaprosessi jne. 
 14. Määritetään millä tekniikkalla ja ketkä tunnistetavat systemaattisesti ns. perinteiset vaaratekijät (fysikaaliset, ergonomiset jne.) ja niihin liittyvät TTT-riskit (ks. kohta 6.1.2.1) ottaen huomioon liiketoimintaprosessit, fyysiset alueet ja vallitsevat olosuhteet 
 15. Sovitaan miten tunnistetaan sitovat velvoitteet ja taataan pääsy niihin (ks. kohta 6.1.3) ml. velvoitteiden ylläpitotapa 
 16. Sovitaan miten organisaatiossa asetetaan TTT- tavoitteet (ks. kohta 6.2.1) ja määritellään indikaattorit ja prosessi, jolla nämä tavoitteet saavutetaan (ks. kohta 6.2.2). 
11.30

Lounas

12.15

SUUNNITTELE vaihe jatkuu

14.00

Kahvitauko

14.15

SUUNNITTELE vaihe jatkuu

15.30

1. päivän yhteenveto ja keskustelu

16.00

Lopetus

2. päivä 14.6.2018

9.00

TOTEUTA, ARVIOI, PARANNA

TOTEUTA: 

 1. Pohditaan ja määritetään  resursseja, joita tarvitaan TTT-järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitämiseen (ks. kohta 7.1) ml. linjajohdon tiukat vastuut 
 2. Pohditaan henkilöiden tarvitsemiat pätevyyksiä (ks. kohta 7.2) ja tietoisuustarpeita (ks. kohta 7.3) niin TTT-johtamisjärjestelmän kannalta kuin organisaatiota koskevien laki- ja viranomaisvaatimusten kannalta. Perehdyttämisvaatimukset. 
 3. Pohditaan, Luodaan, käyttöönotetaan ja ylläpidetään viestintään (ks.kohta 7.4) ottaen huomioon mitä jo organisaatiossa on viestinnän suhteen 
 4. Varmistetaan, että käytössä on asianmukainen menetelmä dokumentoidun tiedon luomiseen , päivittämiseen ja säilyttämiseen (ks. kohta 7.5.2) ja hallintaan (ks. kohta 7.5.3) ottaen huomioon organisaatiossa jo olevat menettelytavat (ISO 45001:2018 dokumentoitu tieto vaatimusluettelo) 
 5. Pohditaan ja luodaan  toiminnan ohjauksen prosessimalleja, jotka tarvitaan TTT- järjestelmää koskevien vaatimusten täyttämiseen (ks. kohta 8.1.1 (TTT-valvonta prosesseissa), 8.1.2 (riskihierarkian soveltaminen), 8.1.3 (muutosten hallinta), 8.1.4 (ulkoistus, hankinta, urakoitsijat) ) 
 6. Määritetään mahdolliset hätätilanteet sekä tarvittavat vasteet, harjoitteet, viestintä, menettelyjen päivittäminen (ks. kohdat 6.1.1 ja 8.2) ottaen huomioon mitä organisaatiossa jo on (turvallisuussuunnitelma / pelastussuunnitelma) 

ARVIOI:

 1. Pohditaan miten seurataan, mitataan, analysoidaan ja arvioidaan TTT-toiminnan suorituskykyä ja tasoa (ks. kohdat 9.1.1) 
 2. Pohditaan miten arvioidaan sitovien TTT- velvoitteiden täyttymistä (ks. kohta 9.1.2) 
 3. Tarvittaessa luodaan sisäisen auditoinnin opastus (annetaan auditointiohjerunko) mikäli ei ole muuten jo käytössä, pohditaan TTT-auditointiohjelman puitteet auditoijavaatimuksineen ja raportointipohjat säännöllisten TTT-auditointien suorittamiseksi (ks. kohta 9.2) (tarvittaessa yhdistettynä muiden näkökulmien auditointiin) 
 4. Luodaan työpohjat TTT-johdon katselmuksen ja toteuttamiselle (valmistelupohja, tehokas läpivienti, katselmuksen ajoittaminen vuosikelloon, katselmuksen raportointipohja) 

PARANNA:

 1. Laaditaan prosessi turvallisuustapahtumien, läheltäpititilanteiden ja vahinkojen, poikkeamien kirjaamiselle, juurisyiden käsittelylle ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle (ks. kohta 10.2) 
 2. Suunnitellaan millaisilla toimenpiteillä parannetaan jatkuvasti TTT-järjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta, jotta TTT-suorituskyvyn taso paranee (ks. kohta 10.3). 
 3. Sertifiointivalmiudessa tarvittavat valmiusaste, näytöt ja dokumentoitu tieto 
11.30

Lounas

12.15

SUUNNITTELE vaihe jatkuu

14.00

Kahvi

14.15

SUUNNITTELE vaihe jatkuu

15.30

1. päivän yhteenveto ja keskustelu

16.000

Lopetus

Seuraava toteutus 13.-14.9.2018

Koulutus järjestetään Helsingissä, sijainti tarkentuu myöhemmin. Katso koulutuspaikkojen sijainnit ja saapumisohjeet 

Hinnat

Yksityinen sektori / Julkinen sektori

Etuhinta 13.7. asti

1 445 €/ 945 €

Etuhinta 10.8. asti

1 545 €/ 995 €

Normaalihinta

1 645 €/ 1 045 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounaat. Seminaarimaksun laskutamme ilmoittautumisen saatuamme.

Ilmoittaudu

Miksi osallistua:

1. Opi uuden ISO 45001:2018 vaatimukset ja niiden soveltaminen TTT-johtamisjärjestelmän rakentamisessa(16.4.2018 koulutus antaa perustiedot vaatimuksista ja tukee tätä koulutusta)

2. Hae ideoita nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen

3. Hae myös ajatuksiaLean toimintaan miten osallistaa henkilöstö aktiivisesti kehittämiseen ja kulttuurin rakentamisessa

4. Laajenna prosessiajattelua omassa organisaatiossasi viemällä TTT-asiat prosesseihin

5. Hahmota entistä paremmin synergia miten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat integroidaan yhtenäiseksi tavaksi toimia

 • Kouluttaja

Jussi Moisio

DI, johtava kouluttaja, konsultti, pääarvioija, Qualitas Fennica / Arter Oy

Koulutus on tarkoitettu  

 • työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta vastaaville,  
 • niin ylimmälle kuin linjajohdolle,  
 • työsuojelupäälliköille,  
 • työsuojeluvaltuutetuille,  
 • turvallisuusjärjestelmän auditoijille,
 • prosessinomistajille ja  
 • toimintajärjestelmien kehittäjille. 
 • Koulutus
 • Johtaminen & esimiestyö